Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανάρτηση διακήρυξης Β΄ Φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Περισσότερα...

Διευκρινήσεις σε ερωτήματα επί της διακήρυξης που αφορά το έργο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ.

Διευκρινήσεις

LOGOS plagio EE 3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο Α΄ φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ», μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο.

Προκήρυξη

LOGOS plagio EE 3

Διευκρινήσεις σε ερωτήματα επί της διακήρυξης που αφορά το έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων - Έσοδα - Ασφάλιση - Ενημερότητα

Διευκρινήσεις

LOGOS plagio EE 3

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «Διαδικασίες μεταφοράς και ένταξης των Κλάδων Υγείας των ΦΚΑ για τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το Ν.3918/2011 (αρ.17-30)»
ΕΟΠΥΥ_Ο

ΕΟΠΥΥ_Α

ΕΟΠΥΥ_Β

ΕΟΠΥΥ_C

logo 2