Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αποτελέσματα της υπ΄αριθμ. 1/2023 Ανακοίνωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. της Δράσης «Αναβάθμιση της παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων (Up-scaling the global univocal identification of medicines)» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 IA, για δύο (2) Ειδικούς Εμπειρογνώμονες Ιατρούς, έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα  Φαρμακοποιό, έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα Κωδικοποίησης και Γλωσσικής Παραμετροποίησης και Ορολογίας, έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής και τρία (3) Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης, που θα στελεχώσουν την Επιστημονική Ομάδα «Διαχείριση Κωδικοποιήσεων για την Αναβάθμιση της παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.1/2023) για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου της Δράσης «Αναβάθμιση της παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων (Up-scaling the global univocal identification of medicines)» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 IA, για δύο (2) Ειδικούς Εμπειρογνώμονες Ιατρούς, έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα  Φαρμακοποιό, έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα Κωδικοποίησης και Γλωσσικής Παραμετροποίησης και Ορολογίας, έναν (1) Ειδικό Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής και τρία (3) Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης, που θα στελεχώσουν την Επιστημονική Ομάδα «Διαχείριση Κωδικοποιήσεων για την Αναβάθμιση της παγκόσμιας μονοσήμαντης ταυτοποίησης των φαρμάκων».

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 1η/3/2023 και λήγει στις 10/3/2023.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2023