Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Από 01.01.2013 η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με βάση το Νόμο 4093/2012 ανέλαβε τη δημιουργία του ενιαίου συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων-«Σύστημα ΗΛΙΟΣ», με το οποίο συγκέντρωσε για πρώτη τα φορά τα δεδομένα από 92 πληροφοριακά συστήματα των ασφαλιστικών φορέων για 4,5 εκατομμύρια συντάξεις και ταυτοποίησε 2,7 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται οι  ΦΚΑ αποστέλλουν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών συντάξεων σε μηνιαία βάση με καταληκτική ημερομηνία την 10η ημέρα κάθε μήνα, στο οποίο περιέχονται αναλυτικά και ανά συνταξιούχο τα ποσά των συντάξεων που καταβάλει κάθε φορέας, ένδειξη εξαίρεσης από τις μειώσεις που προβλέπονται καθώς και περιοδικότητα καταβολής του ποσού της σύνταξης.  

Στη συνέχεια η Η.ΔΙ.Κ.Α ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων που εμπεριέχονται στα αρχεία και πραγματοποιεί τους αναγκαίους υπολογισμούς παράγοντας τα τελικά αρχεία προς τη «ΔΙΑΣ». Παράλληλα, επεξεργάζεται στατιστικά τα δεδομένα τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά και με πλήρη διαφάνεια στις μηνιαίες εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» από τον Ιούνιο του 2013.