Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Το εργόσημο αντικαθιστά την πληρωμή των απασχολούμενων και καλύπτει και τις εισφορές τους στον ασφαλιστικό τομέα. Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου παρακρατείται μέρος της αναγραφόμενης αξίας έναντι ασφαλιστικών εισφορών και αποδίδεται στον ασφαλιστικό φορέα κάλυψης του απασχολουμένου. Η έκδοση και εξαργύρωση εργοσήμου γίνεται από τους συμβεβλημένους φορείς υπηρεσιών πληρωμής. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεργαζόμενοι φορείς διασυνδέονται μηχανογραφικά με τη βάση δεδομένων ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ που τηρείται στην Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε.