Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Τίτλος Έργου ΕΘνικό Μητρώο ΑΜΚΑ
Φορέας Ανάθεσης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Έναρξη / Ολοκλήρωση 1993-2009
Αποδέκτης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικά Ταμεία
Ωφελούμενοι Ασφαλισμένοι, Ασφαλιστικά Ταμεία
Σύντομη Περιγραφή

Η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε έχει την ευθύνη τήρησης του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ (web based εφαρμογή) σύμφωνα με το οποίο κάθε πολίτης της χώρας υποχρεούται να διαθέτει από 01/06/2009 Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ως προαπαιτούμενο στοιχείο για έναρξη απασχόλησης, ασφάλισης και γενικότερα για την απόκτηση πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων και βοηθημάτων.

Η γνωστοποίηση του ΑΜΚΑ έγινε μέσω της εκτύπωσης και αποστολής Καρτών Κοινωνικής Ασφάλισης (Κ.Κ.Α) στους άμεσα ασφαλισμένους. Η χορήγηση του ΑΜΚΑ γίνεται από την Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε., μέσω των Κ.Ε.Π, παραστατικό δε αυτού χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τα ΚΕΠ ή αποστέλλεται σε αυτόν με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η εφαρμογή ενιαίου αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, τη μείωση του χρόνου απονομής σύνταξης, τον εκσυγχρονισμό των ασφαλιστικών φορέων, τη διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

URL: www.amka.gr

Help desk: 11131