Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε έχει την ευθύνη της λειτουργίας της εφαρμογής η οποία λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και Βάσεως Δεδομένων Oracle και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις (με βάση το ΠΔ80/97) υποστήριξης των Λογιστηρίων των Κεντρικών Διευθύνσεων και των Τομέων των Ασφαλιστικών Ταμείων. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

  • Παρακολούθηση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου
  • Παρακολούθηση εκτέλεσης Προϋπολογισμού
  • Μηχανογραφική έκδοση και παρακολούθηση παραστατικών
  • Έκδοση όλων των προβλεπόμενων μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
  • Τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων