Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Το νέο οργανόγραμμα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις και Γραφεία ως εξής:

org-chart-2024