Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανάρτηση διευκρινίσεων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Κωδικοποίση των Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης" 

Διαβάστε τις Διευκρινίσεις

logo 2

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για το έργο "Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών"

Περισσότερα...

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου "Ηλεκτρονικες Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη  προσφορά, μέσω του προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιη".

Περισσότερα...

Ανάρτηση διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού  έργου Κωδικοποίηση των Νομοθετικων και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης  για την επιλογή αναδόχου  με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Περισσότερα...

Ανάρτηση διευκρινίσεων επι της διακήρυξης Β΄Φάσης κλειστού διεθνούς διαγωνισμού που αφορά την  επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου"Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών"

Διαβάστε τις Διευκρινήσεις

Διαβάστε τις πληροφοριες για την Διαλειτουργικότητα