Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. απασχολεί προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, σημαντικό ποσοστό του οποίου διαθέτει ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

 Εξέλιξη Προσωπικού (2009-2015)

Την τελευταία πενταετία παρατηρείται σημαντική μείωση του προσωπικού λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της μη αναπλήρωσής τους μέσω προσλήψεων. Το μόνιμο προσωπικό της Εταιρείας ανέρχεται σε 214 άτομα.

personnel.3