Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών Αιματολογικών Ασθενών» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5162374

Ανακοίνωση εδώ 

Ανακοίνωση παράτασης Διαβούλευσης εδώ  

Τέυχος Διακήρυξης εδώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων & υποδομών νοσοκομείων» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5162373

Ανακοίνωση εδώ 

Διακήρυξη εδώ 

Η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5162372.

Ανακοίνωση εδώ  

Τέυχος Διακήρυξης εδώ 

Η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Οριζόντιες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας» με κωδικό ΟΠΣ-ΤΑ 5162373 και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης και την κατάθεση παρατηρήσεων - προτάσεων επί του τεύχους διακήρυξης, το οποίο επισυνάπτεται σε pdf μορφή.

Ανακοίνωση εδώ 

Διακήρυξη εδώ 

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ  ανακοινώνει την    Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας»         με  Κωδ. ΟΠΣ 5130581 και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης και την κατάθεση παρατηρήσεων - προτάσεων επί του τεύχους διακήρυξης, το οποίο επισυνάπτεται σε pdf μορφή.

Ανακοίνωση εδώ 

Τεύχος  προς  Διαβούλευση 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Δημόσια Διαβούλευση για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη-Παρακολούθηση Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Τομέα Υγείας με κωδικό ΟΠΣ Τ.Α 5163911 της δράσης 16752-Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τομέα Υγείας»
  2. Σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας»,
  3. Σχέδιο Διακήρυξης προς Διαβούλευση ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ» μέσω Συμφωνίας –Πλαισίου
  4. Σχέδιο διακήρυξης προς διαβούλευση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού και παροχή λοιπών υπηρεσιών για την υλοποίηση σημείου πρόσβασης Ανταλλαγής ευρωπαϊκών ασφαλιστικών δεδομένων
  5. Σχέδιο διακήρυξης για διαβούλευση ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας για το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης