Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε λειτουργεί Συστήματα Πληρωμών Συντάξεων για τα ακόλουθα ταμεία:

1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(1.028.893 συντ/κες περιπτώσεις)

2. ΕΤΕΑΜ
(646.203 συντ/κες περιπτώσεις)

3. Ενταχθέντων Ταμείων στο ΙΚΑ
(2.472 συντ/κες περιπτώσεις)

4. ΟΑΕΕ-ΤΣΑ
(53.594 συντ/κες περιπτώσεις)

5. ΟΑΕΕ-ΤΑΕ
(47.143 πληρωμή 10/2011))

6. ΟΓΑ
(850.000 συντ/κες περιπτώσεις)

7. Λοιπά Ταμεία (ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΜ-ΜΜΕ, ΕΤΑΠ Τεχνικών Τύπου)
(26.324 συντ/κες περιπτώσεις)

 

Οι εργασίες των συστημάτων πληρωμών γίνονται επί μηνιαίας και ετήσιας βάσης και αφορούν στην πληρωμή και ενημέρωση των συνταξιούχων και περιλαμβάνουν:

 • Μηνιαία εκκαθάριση συντάξεων για πληρωμή όλων των συνταξιούχων (νέοι Συντ/χοι – μεταβολές παλαιών – διεκπεραίωση πληρωμής – έκδοση παραστατικών ελέγχων για τα κέντρα πληρωμής)
 • Έκδοση ενημερωτικών σημειωμάτων (Τριμηνιαία εργασία)
 • Γενικές Αυξήσεις-Μειώσεις συντάξεων
 • Εργασίες Διαδοχικής Ασφάλισης (Ποσά Επιβάρυνσης)
 • Εργασίες απονομής ΕΚΑΣ (Ετήσια εργασία)
 • Διπλοσυνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ετήσια εργασία)
 • Απογραφή Συνταξιούχων
 • Ένταξη – Συγχώνευση Ταμείων
 • Εκκαθάριση αποδοχών – φόροι (Ετήσια εργασία)
 • Στατιστικά στοιχεία
 • Έκτακτα αιτήματα του Ταμείου
 • Προσαρμογές των προγραμμάτων στις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις