Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής για την εξεύρεση Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του Υποέργου 3 "Πιλοτική Απογραφή του άστεγου πληθυσμού" της συγχρηματοδοτούμενης πράξης "Δημιουργία εργαλείων και ορισμός διαδικασιών για την καταγραφή των αστέγων" με κωδικό MIS 5001354.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Προσοχή! Η διακήρυξη έχει λάβει νέο ΑΔΑΜ (λόγω αλλαγής της απόφασης έγκρισης). Παρακαλούμε να λαμβάνεται υπόψη από τους ενδιαφερόμενους το νέο ΑΔΑΜ και όχι εκείνο που αναφερόταν στο αρχείο που είχε αναρτηθεί μεταξύ 7-9/6/2017.

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Προμήθειας εξοπλισμού για αναβάθμιση εφαρμογών Λοιπών Ταμείων

Διακήρυξη (τεύχος 0)

Διακήρυξη (τεύχη Α+Β+Γ)

Διευκρινίσεις

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομοική άποψη προφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου διαμόρφωσης χώρου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας

Διακήρυξη (τεύχος 0)

Διακήρυξη (τεύχη Α+Β+Γ)

Παράρτημα Α΄(οικοδομικά)

Παράρτημα β΄ (ηλεκτρομηχανολογικά)

Διευκρινίσεις

 

Περισσότερα...

Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει το έργο "Υποέργο 1: "Αναδιοργάνωση της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για την ευθυγράμμιση του λειτουργικού και οργανωτικού της μοντέλου με τις ανάγκες και συνθήκες που διαμορφώνονται από τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων εκσυγχρονισμού και εισαγωγής συστημάτων νέων τεχνολογιών στην Κοινωνική Ασφάλιση και την Υγεία"

Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις

Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει το έργο "Υποέργο 1: "Αναδιοργάνωση της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για την ευθυγράμμιση του λειτουργικού και οργανωτικού της μοντέλου με τις ανάγκες και συνθήκες που διαμορφώνονται από τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων εκσυγχρονισμού και εισαγωγής συστημάτων νέων τεχνολογιών στην Κοινωνική Ασφάλιση και την Υγεία" 

Διευκρινήσεις   

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 1: "Αναδιοργάνωση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε."
  2. Διακήρυξηγια το έργο:Προμήθεια προϊόντων λογισμικού & υπηρεσιών για τις ανάγκες διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων
  3. Ορθή Επανάληψη Διευκρινήσεων επί Διακήρυξης για το έργο:Οικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ & Βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης & Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος"
  4. Διευκρινήσεις επί Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει το έργο "Οικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ και βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης και Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της Βιωσι
  5. Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 2: " Εκσυγχονισμός Μηχανισμού Διαχείρισης & Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων των ΦΚΑ" και Υποέργου 3: "Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για το Υποέργο 2