Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Γενικά

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού τόπου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (www.idika.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από κάθε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων και των προσφερόμενων υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται, ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος Δικτυακού τόπου.
Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση / επίσκεψη του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους ηλεκτρονικών αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση / λήψη (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το Δικτυακό τόπο της Δικαιούχου.

 

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού της τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού της τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό τόπο της Δικαιούχου ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από το χρήστη / επισκέπτη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

 

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού της τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» ή άλλης μορφής ανεπιθύμητου / επιβλαβούς κώδικα, είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

 

Αποκλεισμός συμβουλών
Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής της ευθύνης.

 

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites
Ο Δικτυακός τόπος της Δικαιούχου δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των προσφερόμενων παραπομπών δικτυακών τόπων, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών της Δικαιούχου και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Επίσης, η Δικαιούχος δεν εγγυάται, ότι ο οποιοσδήποτε άλλος συνδεδεμένος δικτυακός τόπος, ή οι εξυπηρετητές «servers» λειτουργούν αδιάκοπα και χωρίς λάθη, ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά και δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων του χρήστη από μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε ηλεκτρονικά αρχεία ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς ή άλλης μορφής ανεπιθύμητου / επιβλαβούς κώδικα.
Ειδικά για την περίπτωση, που ο χρήστης επιθυμεί την αποστολή ενημερωτικών δελτίων «newsletters», παρέχοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση, το όνομα και το επώνυμό του, η Δικαιούχος, δεσμεύεται από τους περιορισμούς της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, δεν καθίσταται όμως υπεύθυνη για τυχόν διαρρευσή τους από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου διέπεται από τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της Ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ειδικότερα, του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όσο και του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998. Π.Δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000, όπως ισχύουν), στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος.
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Δικαιούχος, μπορείτε να ανατρέξετε στην εφαρμοζόμενη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Αποζημίωση
Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου της Δικαιούχου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, ο ίδιος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο της Δικαιούχου, στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.