Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια αδειών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υποστήριξης για τις ανάγκες των λογισμικών ISP Tivoli και Vmware που διαθέτει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την προμήθεια έξι (6) εξυπηρετητών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εγγύησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ

Διευκρινίσεις εδώ

 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚ FUJITSU ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΗΕ & ΥΔΡΑΥΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ Α.Ε
  3. Απόφαση ματαίωσης διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με την περ Γ της παρ 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016
  4. Πρόσκληση Επιλογής Οικονομικού Φορέα για κατεπείγουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2 περ. γ του άρθρου 32 και παρ. β του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο «Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμ
  5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΦΑΚΕΛΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ Α.Ε