Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ 2044  απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ που λήφθηκε στην συνεδρίαση 425/19.8.2020 μετατίθεται κατά 21 ημερολογιακές ημέρες η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» μέσω συμφωνίας–πλαίσιο  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  5.856.900,00 €  πλέον ΦΠΑ 1.405.656,00 € ήτοι 7.262.556,00 €  με ΦΠΑ.

Ανακοινωση Μεταθεσης εδω

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 205.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Υπηρεσίες ανανέωσης των υφιστάμενων Αδειών Χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας του Σημείου Πρόσβασης Ανταλλαγής Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Δεδομένων (Access Point EESSI), Επέκτασης σε άλλα Πληροφοριακά Συστήματα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτών για δώδεκα (12) μήνες.

Διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.856.900,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Παροχής Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέσω συμφωνίας πλαισίου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.

Διακήρυξη εδώ

ESPD σε pdf μορφή (ψηφιακά υπογεγραμμένο) εδώ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 180.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για περίοδο δύο (2) ετών (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ενός έτους).

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Εμφακελλωτικού Συγκροτήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για περίοδο δέκα (10) μηνών.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε word