Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Με στόχο την επιτάχυνση Έκδοσης των Συντάξεων του ΙΚΑ η εφαρμογή:

 • Ενοποίησε τα ασφαλιστικά στοιχεία, των επί μέρους εφαρμογών που είχαν αναπτυχθεί στο ΚΗΥΚΥ με στοιχεία έως το 2001, σε μία ομοιογενή Βάση Δεδομένων Ασφάλισης. Η Βάση Δεδομένων αφενός τροφοδοτείται με την ασφάλιση από το 2002 που τηρεί το ΟΠΣ – ΙΚΑ, αλλά και παραλαμβάνει όποια μεταβολή αφορά έως το 2001, είτε με αναγγελίες απωλεσθεισών απασχολήσεων ασφαλισμένων που δεν είχαν καταχωρηθεί, είτε με διορθώσεις – ταυτοποιήσεις, χαρακτηρισμένων ως λανθασμένων, εγγραφών ασφάλισης.
 • Εκτυπώνει τον ενοποιημένο Λογαριασμό Ασφάλισης με διευκρινήσεις κωδικοποιήσεων και επισημάνσεις ελέγχων.
 • Διαχειρίζεται και συμπληρώνει, μέσω ειδικού χρηστικού προγράμματος την καταχωρημένη Ασφάλιση.
 • Ανακεφαλαιώνει την Ασφαλιστική Ιστορία του υπό επεξεργασία ασφαλισμένου, εκδίδοντας Βεβαίωση Ασφάλισης η Προσυνταξιοδοτική Απόφαση. ( Υπολογισμός Συνταξίμων Ημερών Εργασίας)
 • Υπολογίζει την Ασφαλιστική Κλάση Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης (Υπολογισμός Τεκμαρτού Ημερομισθίου Σύνταξης)
 • Πληροφορεί τους αρμόδιους υπαλλήλους με τα τρέχοντα στοιχεία πληρωμών που μας τροφοδοτεί σε μηνιαία βάση η Εφαρμογή «Πληρωμών Συντάξεων».
 • Υποστηρίζει την ταυτοποίηση και οριστικοποίηση των εκκρεμών ή χαρακτηρισμένων ως «Λανθασμένες», εγγραφών Ασφάλισης που δεν έχουν αποδοθεί στους Λ/σμούς των δικαιούχων.
 • Πληροφορεί με στοιχεία Μητρώων Εργοδοτών, Μητρώου Ασφαλισμένων ΙΚΑ και Πινάκων Κωδικοποιήσεων (Κλάδων Ασφάλισης, Συγχωνευθέντων Ταμείων κ.λ.π)

Επιπλέον, η Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε λειτουργεί για το ΙΚΑ τις ακόλουθες εφαρμογές:

 • Σύστημα Φορτοεκφορτωτών
 • Σύστημα Λαϊκών Αγορών
 • Ένσημα ΙΚΑ
 • Μηχανογραφικά Μέσα
 • Μισθοδοσίες Υπαλλήλων ΙΚΑ και Υπαλλήλων Ταμείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Συστήματα Απονομών Συντάξεων ΙΚΑ ΕΤΑΜ
 • Έσοδα Ασφάλιση ΤΥΚ
 • Μητρώο Ασφαλισμένων
 • Οικοδομικά
 • Ευρωμητρώο
 • Δαπάνη για τέλη τερματικών συνδέσεων