Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «Διαδικασίες μεταφοράς και ένταξης των Κλάδων Υγείας των ΦΚΑ για τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το Ν.3918/2011 (αρ.17-30)»
ΕΟΠΥΥ_Ο

ΕΟΠΥΥ_Α

ΕΟΠΥΥ_Β

ΕΟΠΥΥ_C

logo 2