Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» ιδρύθηκε με το Ν.3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) ως ισχύει και προέρχεται εκ μετατροπής του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.), που είχε ιδρυθεί με το Ν.Δ 390/69 (ΦΕΚ 283/Α/1969). Ανήκει δε στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και υπάγεται στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4354/2015 περί Ενιαίου Μισθολογίου.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται η επωνυμία «E-GOVERNMENT CENTER for SOCIAL SECURITY Societe Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος «I.DI.K.A. S.A.».

Η Έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο  Αθηναίων, επί της οδού Λυκούργου 10 και με υποκατάστημα επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 101.

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 124503101000 και ΑΦΜ:090028400, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α`) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14 και του νόμου 4972/2022 (ΦΕΚ181/Α/23-9-2022) «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου…..» και της λοιπής νομοθεσίας «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρίας ασκείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Σημαντικά γεγονότα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

 

1969

 

(Ν.Δ.390/1969)

Ίδρυση του «Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Κ.Η.Υ.Κ.Υ), με έδρα την Αθήνα και με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), κοινωφελούς χαρακτήρα.
1991
(ν.1943/1991)
Ένταξη του Κ.Η.Υ.Κ.Υ στις διατάξεις των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

2004

 

(ν.3232/2004)

Το Κ.Η.Υ.Κ.Υ τίθεται υπό την εποπτεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α). Η συγκεκριμένη διάταξη όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

2007

 

(ν.3607/2007)

Το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία’ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε), στην οποία μεταβιβάζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Η.Υ.Κ.Υ καθώς και οι υποχρεώσεις προς τρίτους.

2008

 

(ν.3655/2008)

Θέσπιση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, δίδεται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε ο ρόλος της χορήγησης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και η ανάληψη έργων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ)-τελικός δικαιούχος

2010

Χορήγηση Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429 για τη συμμετοχή της Εταιρείας ως Δικαιούχος σε δράσεις ΕΣΠΑ.

Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη χρονική περίοδο 2011-1013. Σύνταξη κανονονισμών για την ορθή λειτουργία της Εταιρείας:

  • Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
  • Νέο Οργανόγραμμα
  • Νέος Κανονισμός Προμηθειών

2011

Υποβολή Προτάσεων στο Πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση

Ν.4024/2011 (άρθρο 2 παρ.12 ΦΕΚ Α226)

Αντικαθίσταται η παρ. 3 άρθρο 1 Ν.3607/2007 (Α΄245). Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρείας ασκείται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Σημαντικά γεγονότα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.