Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύθηκε με το Ν.3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) και προέρχεται από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.), που είχε ιδρυθεί με το Ν.Δ 390/69 (ΦΕΚ 283/Α/1969).

Η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3607/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών πράξεων όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 άρθρο 2 παρ.12 (ΦΕΚ Α226) και υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α’) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14. Για τα ρυθμιζόμενα θέματα, που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις αυτού και του Ν.3429/2005, οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/2005, οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και της λοιπής νομοθεσίας «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρείας ασκείται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Από τη δημοσίευση του νόμου, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε ανέλαβε έργα πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τις επεκτάσεις τους.

 

Σημαντικά γεγονότα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

 

1969

 

(Ν.Δ.390/1969)

Ίδρυση του «Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Κ.Η.Υ.Κ.Υ), με έδρα την Αθήνα και με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), κοινωφελούς χαρακτήρα.
1991
(ν.1943/1991)
Ένταξη του Κ.Η.Υ.Κ.Υ στις διατάξεις των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

2004

 

(ν.3232/2004)

Το Κ.Η.Υ.Κ.Υ τίθεται υπό την εποπτεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α). Η συγκεκριμένη διάταξη όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

2007

 

(ν.3607/2007)

Το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία’ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε), στην οποία μεταβιβάζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Η.Υ.Κ.Υ καθώς και οι υποχρεώσεις προς τρίτους.

2008

 

(ν.3655/2008)

Θέσπιση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, δίδεται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε ο ρόλος της χορήγησης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και η ανάληψη έργων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ)-τελικός δικαιούχος

2010

Χορήγηση Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429 για τη συμμετοχή της Εταιρείας ως Δικαιούχος σε δράσεις ΕΣΠΑ.

Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη χρονική περίοδο 2011-1013. Σύνταξη κανονονισμών για την ορθή λειτουργία της Εταιρείας:

  • Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
  • Νέο Οργανόγραμμα
  • Νέος Κανονισμός Προμηθειών

2011

Υποβολή Προτάσεων στο Πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση

Ν.4024/2011 (άρθρο 2 παρ.12 ΦΕΚ Α226)

Αντικαθίσταται η παρ. 3 άρθρο 1 Ν.3607/2007 (Α΄245). Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρείας ασκείται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Σημαντικά γεγονότα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.