Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το βασικό όργανο διοίκησης της Εταιρείας το οποίο διαμορφώνει κατά κύριο λόγο την πολιτική και στρατηγική ανάπτυξής της ενώ παράλληλα εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία. Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ΦΕΚ 830/τ Υ.Ο.Δ.Δ./5-10-2020) είναι η εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος Νίκη Τσούμα
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Μιχαήλ Μιχαλόπουλος
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ιωάννης Τσιάμης
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Σταύρος-Παναγιώτης Μπακέας
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
Μέλος Μαρία Ψύλλου
Εκπρόσωπος των Εργαζομένων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Κωνσταντίνος Καλόγηρος