Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 205.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Υπηρεσίες ανανέωσης των υφιστάμενων Αδειών Χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας του Σημείου Πρόσβασης Ανταλλαγής Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Δεδομένων (Access Point EESSI), Επέκτασης σε άλλα Πληροφοριακά Συστήματα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτών για δώδεκα (12) μήνες.

Διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.856.900,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Παροχής Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέσω συμφωνίας πλαισίου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.

Διακήρυξη εδώ

ESPD σε pdf μορφή (ψηφιακά υπογεγραμμένο) εδώ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 180.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για περίοδο δύο (2) ετών (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ενός έτους).

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ 

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Εμφακελλωτικού Συγκροτήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για περίοδο δέκα (10) μηνών.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε word

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση (κατ΄αποκλειστικότητα σε ΚοιΣΠΕ & ΚοιΝΣΕΠ) υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων και υαλοπινάκων των κτιρίων που μισθώνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για ένα έτος.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εγκατάσταση δίσκων για την επέκταση του αποθηκευτικού συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγοράφησης
  2. Διακύρυξη συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για περίοδο ενός (1) έτους τη συντήρηση εξοπλισμού κατασκευής FUJITSU
  3. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για περίοδο ενός έτους τη συντήρηση των υδραυλικών, ΕΗΕ, Υποσταθμών & Η/Ζ των κτιρίων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
  4. Ανακοίνωση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού FUJITSU για ένα έτος συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης 6 μηνών
  5. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου "Ανάπτυξη Διασυνοριακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας ως χώρα Α και Παραγωγική Λειτουργία του συνόλου των Διασυνοριακών Υπηρεσιών"