Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (ανάθεση κατ΄αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 20 του ν. 4412/2016) με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τους χώρους και υαλοπίνακες των κτιρίων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την συντήρηση εξοπλισμού κατασκευής FUJITSU SPARC για ένα έτος. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση νέων servers καθώς και εξοπλισμού διασύνδεσης.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD 

Διακήρυξη συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής για την προμήθεια-εγκατάσταση συστήματος φυσικής ασφάλειας στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD