Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια-εγκατασταση-ένταξη στο υφιστάμενο περιβάλλον δίσκων SSD καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών ενός έτους για την επέκταση του αποθηκευτικού συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διακήρυξη συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για περίοδο ενός (1) έτους τη συντήρηση εξοπλισμού κατασκευής FUJITSU.

Διακήρυξη  

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος τη συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων, των ΕΗΕ, των Υποστάθμών και του Η/Ζ των κτιρίων που μισθώνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα ενός έτους (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προαίρεσης 6 μηνών) τη συντήρηση εξοπλισμού κατασκευής FUJITSU.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας τιμής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Ανάπτυξη Διασυνοριακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας ως χώρα Α και Παραγωγική Λειτουργία του συνόλου των Διασυνοριακών Υπηρεσιών" στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNECTING EUROPE FACILITY - CEF TELECOM. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD