Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Αναβάθμιση υποδομών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης»

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ 

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο «Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας»

Διακήρυξη εδω 

Ε.Ε.Ε.Σ  εδω

Ανακοίνωση μετάθεσης διαγωνισμού εδώ

Διευκρινίσεις εδώ 

Ανακοίνωση 2ης μεταθσης διαγωνισμού εδώ  

Διακήρυξη ανοικτού  διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού γαι την σύναψη συμφψνίας πλάισιο για το έργο : «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Μονάδων Υγείας της ΗΔΙΚΑ (Π.Σ.Μ.Υ.)»

Διακήρυξη εδώ  :

 Ε.Ε.Ε Σ   εδώ  : 

Ανακοίνωση μετάθεσης διαγωνισμού εδώ

Aνοικτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο  αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την  ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Συντήρησης &  Υποστήριξης εξοπλισμού ΙΒΜ για διάστημα δώδεκα (12) μηνών»

 Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση και θέση σε λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Διαγνωστικών και Απεικονιστικών Εργαστηρίων (LIS και RIS/PACKS) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου
  2. Διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ β υποπ. ββ και 32Α παρ 1 περ α ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατόπιν πρόσκλησης σε ένα οικονομικό φορέα για την υλοποίηση του έργου «Εκπαίδευση και υποστήριξη παραγωγικ
  3. Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Υπηρεσίες Καθαριότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε» για δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα έτος» στα κτίρια που μισθώνει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ
  4. Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 32 παρ. 2 περ β υποπ. ββ και 32Α παρ 1 περ α ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατόπιν πρόσκλησης σε ένα οικονομικό φορέα για την υλοποίηση του υποέργου «Υλοποίηση τροποποι
  5. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση του Έργου: “Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ” -Σύμβουλος