Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διενεργει ανοικτό ηλεκτρονικο διαγωνισμό για την 
«Συντήρηση /υποστήριξη του εξοπλισμού hardware & software του κατασκευαστικού οίκου
Hewlett Packard Enterprise της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για ένα έτος »
 
 

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Υπηρεσίες φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες»

Διακήρυξη εδώ  : 

 Ε.Ε.Ε.Σ εδώ  :

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Σχεδιασμός Ενοποίηση και υποστήριξη της Λειτουργίας των Μητρώων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε στον Τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης»

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ Τμήμα 1

Ε.Ε.Ε.Σ Τμήμα 2

Έγγραφο Διευκρινίσεων 

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στη Θεματική Περιοχή «Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Τομέα Υγείας»

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ

Έγγραφο διευκρινίσεων

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :«Yλοποίησης Συνοπτικού και Αναλυτικού Λογαριασμού Ασφάλισης και
Βεβαίωσης προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ (ΤΑΝ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-π.ΟΑΕΕ) του
Συστήματος Ασφαλιστικής Ιστορίας ΕΦΚΑ»
 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ»
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Υπηρεσίες Oracle Cloud υποδομής για την λειτουργία της εφαρμογής MyHealth σε έξυπνες κινητές συσκευές»
  3. Πρόσκληση επιλογής Οικονομικού Φορέα για κατεπείγουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2 περ. γ του άρθρου 32 και παρ. β του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υποστήριξης
  4. Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων στους κλάδους ΠΕ & ΤΕ Πληροφορικής, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών) στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 2/8/2022 έως και 11/8/2022
  5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Μηχανισμός Υποστήριξης για την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Πληροφοριακής Υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»