Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, Β' ΦΑΣΗ.


Προκήρυξη   Μετάθεση διαγωνισμού   Διευκρινήσεις

Υλοποίηση έργου "Ενιαίο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης & Αρχειοθέτησης Διακινούμενων Εγγράφων" στις Υπηρεσίες της διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & στα εντασσόμενα ταμεία.


Προκήρυξη   Διευκρινήσεις(1)   Διευκρινήσεις(2) (10/02/2010)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκμίσθωση κτιρίου.


Πρόσκληση

Εκτυπωτές γραμμής


Προκήρυξη

Προμήθεια δεκαεφτά (17) UPS ισχύος 2KVA


Προκήρυξη