Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής & Υπηρεσιεών για την Εκκαθάριση Συνταγών Φαρμάκων Ασφαλιστικών Φορέων, Β' Φάση.


Προκήρυξη   Μετάθεση διαγωνισμού   Διευκρινήσεις