Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό/συμπλήρωση του εμφακελλωτικού συγκροτήματος

Προκήρυξη