Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια –εγκατάσταση τεσσάρων αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων απολύτου ακριβείας και ελέγχου περιβάλλοντος
Προκήρυξη