Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. 112/3621/22-3-2011 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, ο πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΙΡ τηλεφωνίας και κέντρου εξυπηρέτησης κλήσεων» που είχε προγραμματιστεί για τις 23/3/2011, ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ κατά επτά (7) εργάσιμες ημέρες.
Η νέα ημερομηνία διενέργειας προσδιορίζεται για τις 4/4/2011.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με Αρ. Πρ. 3127/11.3.2011 αναρτημένης προκήρυξης.