Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση υποβολής των αιτήσεων υποψηφίων που αφορούν στις υπ΄αριθμ.1/2017, 2/2017 και 3/2017 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

Περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της Πράξης «Δημιουργία Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001354 του Υποέργου 2, «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη πληροφοριακών εφαρμογών για την υποστήριξη της καταγραφής των αστέγων» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για τρία (3) Στελέχη Πληροφορικής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

 Πρόσκληση

 Παράρτημα 1 :Αίτηση

 Παράρτημα 2: Yπ.Δήλωση

 Παράρτημα 3: Υπ.Δήλωση Εμπειρίας

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου της Δράσης «Ανάπτυξη διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα (Deployment of Generic Cross Border eHealth Services in Greece)», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (Connecting Europe Facility – CEF TELECOM) για πέντε (5) Στελέχη Πληροφορικής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

Πρόσκληση

Παράρτημα 1 :Αίτηση

Παράρτημα 2: Yπ.Δήλωση

Παράρτημα 3: Υπ.Δήλωση Εμπειρίας

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου της Δράσης «Μετασχηματισμός των ελληνικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας (Τransformation of Greek e-Gov Services to eIDAS Cross Border Services)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (Connecting Europe Facility – CEF TELECOM) για δύο (2) Στελέχη Πληροφορικής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

Πρόσκληση

Παράρτημα 1 :Αίτηση

Παράρτημα 2: Yπ.Δήλωση

Παράρτημα 3: Υπ.Δήλωση Εμπειρίας

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση (48) θέσεων με απόσπαση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Πρόσκληση           Αίτηση