Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού Κ.Η.Υ.Κ.Υ.

Περίληψη προκήρυξης