Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ.4/2024) για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου «Joint Action on Contribution to the Cancer Inequalities Registry to Monitor National Cancer Control Policies» με ακρωνύμιο OriON», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4H-2022-JA-04, ενός (1) στελέχους για την υποστήριξη της Επιστημονικής Ομάδας του έργου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 13/06/2024 και λήγει στις 25/06/2024.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2024

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

4. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ