Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αποτελέσματα της υπ΄αριθμ. 3/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού  Έργου «Cancer and other NCDs prevention–action on health determinants» με ακρωνύμιο JAPreventNCD», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4H-2022-JA-02, ενός (1) στελέχους για την υποστήριξη της Επιστημονικής Ομάδας του έργου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ