Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αποτελέσματα της υπ΄αριθμ. 2/2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού  Έργου «Extended EHR@EU Data Space for Primary Use» με το ακρωνύμιο Xt-EHR, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU4Health (EU4H) με τίτλο EU4H-2022-JA-09, τεσσάρων (4) στελεχών για την υποστήριξη της Επιστημονικής Ομάδας του έργου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ