07/10/2014 - Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Το Ταμείο προκυρήσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την υποστήριξη των διαδικασιών εκμίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην οδό Πειραιώς 7, Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού χιλίων πεντακοσίων ΕΥΡΩ, (1.500,00 ΕΥΡΩ), πλέον Φ.Π.Α.

 

Δείτε την Προκήρυξη

Ν 4038/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ:Απελευθέρωση επαγγελ/των/Ληξιπρόθεσμες οφειλές/Ιδιωτικοποιήσεις/Υπαίθριο εμπόριο κλπ (561600)

 

Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας

Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας

Ν 4038/2012: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ:Απελευθέρωση επαγγελ/των/Ληξιπρόθεσμες οφειλές/Ιδιωτικοποιήσεις/Υπαίθριο εμπόριο κλπ (561600)

 

Αρθρο

27

 

Άρθρο 27

 

1. Σε περίπτωση λήξης της σύμβασης μίσθωσης, εκμετάλλευσης ή άλλης συναφούς σύμβασης

ορισμένου χρόνου ακινήτου που ανήκει σε ΦΚΑ ή καταγγελίας των συμβάσεων αυτών από τον

ΦΚΑ για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπου του αντισυμβαλλόμενου ή από τον ίδιο τον

αντισυμβαλλόμενο, ο ΦΚΑ έχει τη δυνατότητα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού

του Συμβουλίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, να

καταρτίζει χωρίς διαγωνισμό, συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ή εκμετάλλευσης των

παραπάνω ακινήτων του έναντι μειωμένου, σε σχέση με το προηγούμενο, ή συμβολικού

ανταλλάγματος, διάρκειας μέχρι ενός κατ` ανώτατο όριο έτους, με σκοπό τη διατήρηση της

μισθωτικής και επιχειρηματικής αξίας των ακινήτων και των θέσεων εργασίας μέχρι την κατάρτιση

νέας σύμβασης, εφόσον προκηρυχθεί διαγωνισμός για τη σύναψη νέας σύμβασης εντός δύο μηνών

από τη λήξη ή την καταγγελία της σύμβασης και ειδικά στην περίπτωση της λήξης της σύμβασης

ορισμένου χρόνου, έχει προηγηθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της

σύμβασης προκήρυξη για τη σύναψη νέας σύμβασης.

 

Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων μεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

μπορούν να συναφθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς να προηγηθεί

διαγωνιστική διαδικασία, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά και

σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 715/1979 (Α`212), του π.δ.

34/1995 (Α` 34), του ν. 2741 /1999 (Α`199) και του άρθρου 79 του ν. 3996/2011 (Α`170).

 

2. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999 (Α`199), όπως

προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του ν. 3996/2011 (Α`170) μετά τη φράση «με

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,» προστίθεται η φράση «που λαμβάνεται με

αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών».

 

 

Υποκατηγορίες

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

    Σε αυτη την κατηγορία θα βρείτε προκηρύξεις των ασφαλιστικών Φορέων για συγκεκριμένα ακίνητα

  • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

    Στην κατηγορία Νομοθεσία αναρτώνται σχετικοί νόμοι για την αξιοποίηση - εκμετάλλευση - εκμίσθωση - πώληση - παραχώρηση Ακινήτων των Ασφαλιστικών Φορέων.