ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
 
Φορολογικές Βεβαιώσεις
 
Κάντε κλικ στο/στα παρακάτω υπογραμμισμένο/α κέιμεν/α
για να παραλάβετε το/τα αρχείο/α που περιέχει την/τις
φορολογική/ές βεβαίωση/εις.

Κάνοντας κλικ στο/στα αρχείο/α (στο κάτω μέρος της οθόνης)
που παραλάβατε θα μπορέσετε να δείτε και να εκτυπώσετε την/τις
φορολογική/ές βεβαίωση/εις σας.