Αγαπητοί ασφαλισμένοι,

➢ Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται με βάση το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) προηγούμενου έτους ή του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους και προσδιορίζει την ασφαλιστική σας οφειλή για το έτος αναφοράς.

Για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη:

- Οι ασκηθείσες κατά το έτος εκκαθάρισης δραστηριότητες.

- Οι ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβληθούν για το έτος εκκαθάρισης (καταβλητέες).

- Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί για το έτος (καταβληθείσες).

- Μειώσεις, εκπτώσεις, λοιπές πιστώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους (π.χ. Γραμμάτια Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων, μητρότητας, πολυετούς ασφάλισης, κ.λπ).

➢ Στην επιλογή «Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης» στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ, παρέχονται πληροφορίες για την «Εκκαθάριση», τις «Εισφορές», τις «Πληρωμές» και τις «Οφειλές».

Ειδικότερα, η οθόνη «Εκκαθάριση» θα σας βοηθήσει να δείτε πως υπολογίστηκε, ανά έτος, η ατομική σας εκκαθάριση (συμβουλευτείτε τις «Χρήσιμες Πληροφορίες Εκκαθάρισης» που ακολουθούν), ενώ στις υπόλοιπες οθόνες μπορείτε να αναζητήσετε αναλυτικά και ανά μήνα τις εγγραφές που έχουν ληφθεί υπόψη.

Δημιουργείται «Ειδοποιητήριο Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών (έτους)», το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε.

➢ Αν προκύπτει υπόλοιπο οφειλής καταβάλλεται σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο δοσολόγιο. Η εξόφληση των δόσεων πραγματοποιείται με χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής που ίσχυε έως 31.12.2019, σε όλες τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ.

Με κάθε καταβολή εξοφλούνται κατά προτεραιότητα:

  1. Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμα εξοφλημένων δόσεων της εκκαθάρισης.
  2. Παλαιότερες δόσεις εκκαθάρισης.
  3. Παλαιότερες τρέχουσες εισφορές.

Ανεξόφλητο υπόλοιπο δόσεων, μετά την πάροδο της ημερομηνίας πληρωμής, επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις (Ν.4158/2013).

➢ Ποσό προς επιστροφή έως 50,00€ συμψηφίζεται με επόμενες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Ποσό προς επιστροφή άνω των 50,01€ μπορεί να συμψηφιστεί με επόμενες εισφορές μετά από αίτημά σας. Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, από την οθόνη «Εκκαθάριση», επιλέγοντας «Δήλωση Συμψηφισμού», έως την εκάστοτε προβλεπόμενη προθεσμία.

➢ Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, ακολουθείται επιστροφή του υπολοίπου στους λοιπούς δικαιούχους, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών που έχουν δηλωθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, αφού προηγηθεί συμψηφισμός οφειλών.

Πιο κάτω θα βρείτε χρήσιμες επεξηγήσεις σχετικά με τα πεδία που χρησιμοποιούνται στην εκκαθάριση:

ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση:

- εισοδήματα του έτους ελέγχου από Επιχειρηματική και Αγροτική Δραστηριότητα, όπως έχουν σταλεί από την ΑΑΔΕ.

- εισοδήματα που δεν εισφοροδοτούνται

- καταβλητέες εισφορές

ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: είναι το εισόδημα επί του οποίου έγινε η εισφοροδότηση λαμβανομένου υπόψη του χρόνου ασφάλισης (μήνες ασφάλισης x μηνιαία βάση).

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ: είναι το ποσό των εισφορών για το εισφοροδοτηθέν εισόδημα, κατά το χρόνο ασφάλισης.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: είναι τα ποσά των εκπτώσεων ή μειώσεων των εισφορών και αναλύονται σε επιμέρους πίνακα, ανά κατηγορία, ως εξής:

-ΛΟΓΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (άρ.98 Ν.4387/16)

-ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρ.141 Ν.3655/08)

-ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (40έτη-παρ.13 άρ.39 Ν.4387/16)

ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: είναι το ποσό των εισφορών που πρέπει να καταβληθεί για το έτος εκκαθάρισης, μετά την αφαίρεση μειώσεων/εκπτώσεων.

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: είναι το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπών Πιστώσεων/Χρεώσεων, τα οποία αναλύονται σε επιμέρους πίνακα, ανά κατηγορία, ως εξής:

-Πληρωμές

-Γραμμάτια Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων (έτους αναφοράς)

-Πιστώσεις

-Χρεώσεις

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: είναι το ποσό πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει εφόσον το ποσό των καταβληθεισών εισφορών είναι μεγαλύτερο από τις καταβλητέες εισφορές.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ: είναι το υπόλοιπο ποσό που πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να εξοφληθεί η ετήσια ασφαλιστική οφειλή.

ΔΟΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ: απεικονίζονται τα ποσά των δόσεων και η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής τους.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ: είναι το ποσό των επιβαρύνσεων λόγω εκπρόθεσμης εξόφλησης δόσης.