Στην κατηγορία Νομοθεσία αναρτώνται σχετικοί νόμοι για την αξιοποίηση - εκμετάλλευση - εκμίσθωση - πώληση - παραχώρηση Ακινήτων των Ασφαλιστικών Φορέων.

Εμφάνιση # 
Τίτλος
Ν. 3130/2003 Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
Ν. 3996/2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ν. 4002/2011 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΠΔ 34/1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων.
ΠΔ 715/1979 Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών
Ν. 4081/2012 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις
ΠΔ 715

Πρόσθετες πληροφορίες