ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ

ΑΡΘΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4144/2013

ΦΕΚ Α 88/2013

56

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

τροποποίηση αρ. 27 ν. 4038/2012 (προσθήκη παραγράφου 2)

τροποποίηση αρ. 7 του ν. 2741/1999 (Α 199) όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του αρ. 79 του ν. 3996/2011 (Α 170)

η διάταξη της παρ. 1 καταλαμβάνει τις νέες μισθώσεις που καταρτίζονται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Ερμηνεία παρ. 12 & 13 αρ. 15 του ν. 4013/2011 και αρ. 27 του ν. 4038/2012

4075/2012

ΦΕΚ Α 89/2012

26 ΠΑΡ. 13

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ κλπ

ΠΑΡ. 13 «Οι διατάξεις του αρ. 23 του α.ν. 1539/1938 (Α 488) όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα ακίνητα που ανήκουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

4038/2012

ΦΕΚ 14/2012

27

Α. Η παρ. 2 προστέθηκε και η προηγούμενη παρ. 2 αναριθμήθηκε

        σε "3" με το άρθρο 56, παρ. 1 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013).

Β. Επίσης σύμφωνα με το αυτό άρθρο 56, παρ. 2 και 3 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/

       18.4.2013) ισχύουν τα ακόλουθα:

         "2. Η διάταξη της παραγράφου 1 καταλαμβάνει τις νέες μισθώσεις που καταρτίζονται

         μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

           Γ. Στις μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι διατάξεις

         των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 και του άρθρου 27 του

        ν. 4038/2012 εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση, που και ο μισθωτής του ακινήτου

         είναι Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,

         Ο.Τ.Α. ή φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα."

"3" [2]. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999 (Α`199), όπως

προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του ν. 3996/2011 (Α`170) μετά τη φράση «με

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,» προστίθεται η φράση «που λαμβάνεται με

αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών».

Δ.Η παρ. 3 αναριθμήθηκε από [2] σε "3" μετά την προσθήκη νέας παραγράφου    

         παρ. 2   με το άρθρο 56, παρ. 1 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18.4.2013).

Ν. 3996/2011

ΦΕΚ Α 170/2011

79

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

αντικατάσταση αρ. 38 παρ. 2 και 3 π.δ. 715/1979 και αρ. 4 παρ. 3 ν. 3586/2007

προσθήκη στην παρ. 19 αρ. 7 του ν. 2741/1999

το αρ. 7 παρ. 4 π.δ. 34/1995 εφαρμόζεται και στις μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων που διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 715/1979

Ν. 3918/2011

ΦΕΚ Α 31/2011

44

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Α.Τ

Η δεύτερη παράγραφος του στοιχείου β. της παρ. 2 του άρθρου 44  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το     άρθρο 27 παρ.21 Ν.4052/2012,ΦΕΚ Α

41/1.3.2012. Η κατάργηση ισχύει από 2.3.2011.

Ν. 3863/2010

ΦΕΚ Α 115/2010

46

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151Α)

47

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΤΗΤΕ ΑΞΙΕΣ.

ΠΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

48

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151Α)

49

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ. 10 Ν. 3586/2007

-Η ΥΠΟΠΑΡ. 8 Της ΠΑΡ. 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 52 ΤΟΥ Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88)

-Η ΠΑΡ. 3 ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΡ. 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ Ν. 3586/2007 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 1 ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

50

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡ. 11 ΤΟΥ Ν. 3586/2007

52

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ν. 3586/2007

ΦΕΚ Α 151/2007

ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ : 2778/1999 αρ 14 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1-24

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

-ΤΟ ΑΡ. 3 ΠΑΡ. 1Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Α 32 ΠΑΡ. 2Β Ν. 3986/2011

-ΤΟ ΑΡ. 3 ΠΑΡ. 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 45 ΠΑΡ. 1 Β, 3863/2010

-ΤΟ ΑΡ. 4 ΠΑΡ. 3 ΤΡΟΠ. ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 79 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3996/2011

- ΤΟ ΑΡ. 4 ΠΑΡ. 8,9 ΤΡΟΠ. ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 46 ΠΑΡ. Γ Ν. 3863/2010

6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

-Η ΠΑΡ. 3 ΤΡΟΠ. ΜΕ ΑΡ. 48 Ν. 3863/2010

-Η ΠΑΡ. 8 ΤΡΟΠ. ΜΕ ΑΡ. 75 3863/2010

-Η ΠΑΡ. 9 ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΗΚΕ ΣΕ 8 ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 75 ΤΟΥ Ν. 3863/2010

7

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΔ Η ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡ. 49 ΤΟΥ Ν. 3863/2010 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΡ. 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ Ν. 3586/2007 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 1 ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ, ΕΩΣ ΤΟΤΕ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΠΑΡ. 8 ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΟ Α. 52 ΤΟΥ Ν. 4144/2013

Ν. 3581/2007

ΦΕΚ Α 140/2007

1-15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΩΛΗΣΗ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΠ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΡ. 19: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 3148/2003

16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

17-18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ν . 2676/1999

ΦΕΚ 1 Α/1999

43

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας   Ασφαλιστικών Οργανισμών

44

Ανάθεση έργων ή εργασιών αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας από Ασφαλιστικούς                   Οργανισμούς σε Τράπεζες

Ν. 2741/1999

ΦΕΚ Α 199/1999

7-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Π.Δ. 34/1995

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Π.Δ. 715 της 21.8/10.9.1979 : Περί τρόπου ενεργείας

υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.),

προμηθειών μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών

ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων

ως και εκτελέσεως εργασιών. (Α' 212)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Απόφ. 39/7/14.1.2013 της ΕΕΕΠ (ΦΕΚ Β΄43/ 15.1.2013) ισχύουν τα ακόλουθα:

"1. Στις μισθώσεις ακινήτων από την Ε.Ε.Ε.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α' 212) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» όπως κάθε φορά ισχύει.

         2. Όπου, στο παραπάνω προεδρικό διάταγμα αναφέρεται το συλλογικό όργανο που διοικεί το Ν.Π.Δ.Δ., νοείται η Ε.Ε.Ε.Π.

         3. Οι επιτροπές που αναφέρονται στο παραπάνω προεδρικό διάταγμα και η σύνθεση τους, ορίζονται από την Ε.Ε.Ε.Π."

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. και άρθρο 15 Ν.4013/2011,ΦΕΚ Α 204,με την παρ.10 του οποίου ορίζεται ότι:

"10. Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπάγονται και μισθώσεις των προεδρικών διαταγμάτων 715/1979 (Α' 212) και 19/1932 (Α' 409). Η επίτευξη συμβιβασμού και η εφαρμογή του Πρακτικού Συμβιβασμού από τον εκμισθωτή ή μισθωτή που υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις δεν απαιτεί έγκριση από άλλη Αρχή

ή φορέα".

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παράγραφο 2 άρθρου 79 Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α

170/5.8.2011,ορίζεται ότι:

"2.        Η παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 34/1995 (Α' 34) εφαρμόζεται και στις μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων που διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 715/1979".

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:ΠΡΟΣΟΧΗ βλέπε ως προς προμήθειες

τμήματος Ι παρόντος N.2286/1995, ΦΕΚ Α 19.

Βλέπε επίσης κανονισμούς προμηθειών φορέων

στο θέμα ευρετηρίου "Κρατικές Προμήθειες"

   ***Οι Επιτροπές για τους διαγωνισμούς που προβλέπονται

απο το άνω Π.Δ. διατηρήθηκαν με το άρθρο 2 ΥΑ 0211/326/1982 (ΦΕΚ Β 433) Προεδρίας, Δικαιοσύνης

και Οικονομικών. (όπως επίσης διατηρούνται οι

διατάξεις για την σύσταση κλπ. ευκαιριακών Επιτροπών)

Εχοντας υπ΄όψη : τις διατάξεις : α) της παραγρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.Δ. 496/74 "περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου", ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά του άρθρου 14 του Ν. 369/1976 "περί

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 496/74 "περί Λογιστικού των

Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως" και

αντικατεστάθη διά του άρθρου 3 του Νόμου 578/77 "περί αναβολής ενάρξεως

ισχύος ενίαιων διατάξεων του Ν.Δ. 496/74 "περί Λογιστικού των Νομικών

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου" και αντικαταστάσεως διατάξεων αυτού" και β)

της παραγρ. 1 τον άρθρου 60 του Ν.Δ. 496/74, ως αντικατεστάθη διά του

άρθρου 17 του Ν. 369/1976 κ.λ.π. (γν. Σ.τ.Ε.).

primi sui motori con e-max

Πρόσθετες πληροφορίες