ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ

ΑΞΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

(Τ.Μ)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

% ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΕΙ-ΜΕΝΙΚΗΣ

IKA

34

188.293.200,58

96.408

5.759.664,12

3,06%

OAEE

3

25.784.291,23

13.405

466.752,00

1,81%

ETAA

4

8.081.758,67

7.267

399.471,96

4,94%

ETAΠ-MME

2

947.510,21

1.847

42.348,00

4,47%

ETEA

13

68.386.840,18

16.066

1.613.832,00

2,36%

MTΠΥ

4

105.508.858,77

20.461

5.183.892.00

4,91%

TAΠΙΤ

3

6.511.786,99

3.098

441.000,00

6,77%

ΤΠΔΥ

7

46.501.705,73

11.169

1.203.912,48

2,59%

ΣΥΝΟΛΑ

70

450.015.952,36

169.721

15.110.872,56

primi sui motori con e-max

Πρόσθετες πληροφορίες